Sekcja Diagnostyki Prenatalnej

Informacje ogólne

Sekcja Diagnostyki Prenatalnej powstała wiosną 2013 roku. Jej celem jest dbałość o wysokie standardy zawodowe i etyczne w diagnostyce prenatalnej, propagowanie zasad i znaczenia diagnostyki prenatalnej w środowiskach genetyków, ginekologów-położników, neonatologów, pediatrów i diagnostów laboratoryjnych oraz inicjowanie współpracy naukowej pomiędzy tymi środowiskami.

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Diagnostyki PrenatalnejPRZEWODNICZĄCY

DR HAB. N. MED. PIOTR WĘGRZYN

I ZASTĘPCA

DR N. MED. KRZYSZTOF PIOTROWSKI

II ZASTĘPCA

DR N. MED. BEATA NOWAKOWSKA

SEKRETARZ

DR N. MED. HANNA MOCZULSKA

Regulamin

Regulamin Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki CzłowiekaPOSTANOWIENIE OGÓLNE
Sekcja Diagnostyki Prenatalnej jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji Diagnostyki Prenatalnej oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.

CELE SEKCJI
1. Dbanie o wysokie standardy zawodowe i etyczne w diagnostyce prenatalnej.
2. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Sekcji przez organizowanie warsztatów i spotkań naukowo­szkoleniowych.
3. Propagowanie zasad i znaczenia diagnostyki prenatalnej w środowiskach genetyków, ginekologów-położników, neonatologów, pediatrów i diagnostów laboratoryjnych.
4. Inicjowanie współpracy naukowej w obrębie i poza obrębem Sekcji.
5. Opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb oraz wytyczanie kierunków rozwoju diagnostyki prenatalnej w Polsce. Nadzór merytoryczny i certyfikacja lekarzy różnych specjalności wykonujących prenatalne badania przesiewowe.

WŁADZE SEKCJI
1. Władzami Sekcji Diagnostyki Prenatalnej są: Zgromadzenie Ogólne Członków, Zarząd (4 osoby).
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Ich członkowie mogą swe funkcje pełnić nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Wybory członków Zarządu dokonywane są na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Sekcji, zgodnie ze statutem PTGC i Sekcji Diagnostyki Prenatalnej, w tym zwłaszcza dbanie o realizację celów Sekcji oraz współpraca z Zarządem PTGC.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji Diagnostyki Prenatalnej może zostać członek PTGC zajmujący się diagnostyką prenatalną.
2. Członek Sekcji podlega prawom i obowiązkom członka PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji, propagowania jej działalności oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwej koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia społecznego.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju diagnostyki prenatalnej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.
Aktualności


Laboratoria Współpracujące