Sekcja cytogenetyki hemato-onkologicznej

Zarząd Sekcji


Zarząd Sekcji Cytogenetyki HematoonkologicznejPRZEWODNICZĄCA
PROF. DR HAB. OLGA HAUS

Katedra i Zakład Genetyki, AM, Bydgoszcz.
Katedra i Klinikia Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, AM, Wrocław

CZŁONKOWIE

dr Dorota Koczkodaj
Zakład Genetyki Medycznej, AM, Lublin

dr n. med. Barbara Pieńkowska-Grela
Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

dr Zoriana Salamanczuk
Klinika Hematologii CM UJ, Kraków

SEKCJA STRANDARYZACJI

dr Ewa Wawrzyniak
Katedra i Klinika Hematologii AM, Łódź

mgr Małgorzata Jakóbczyk
Klinika Hematologii CM UJ, Kraków

CZŁONEK HONOROWY

prof. Danuta Rożynkowa
Regulamin


Regulamin Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej (CHO) Polskiego Towarzystwa Genetyki CzłowiekaPOSTANOWIENIE OGÓLNE
Sekcja Cytogenetyki Hemato-onkologicznej (CHO) jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji CHO oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.

CELE SEKCJI
1. Dbanie o wysokie standardy zawodowe i etyczne w cytogenetyce hemato-onkologicznej.
2. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Sekcji przez organizowanie corocznych Warsztatów Cytogenetyki Hemato-onkologicznej i spotkań naukowo-szkoleniowych.
3. Propagowanie zasad i znaczenia cytogenetyki hemato-onkologicznej w środowiskach hematologów i onkologów, genetyków i diagnostów laboratoryjnych.
4. Inicjowanie współpracy naukowej w obrębie i poza obrębem Sekcji.
5. Opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb oraz wytyczanie kierunków rozwoju cytogenetyki hemato-onkologicznej w Polsce.

WŁADZE SEKCJI
1. Władzami Sekcji CHO są: Zgromadzenie Ogólne Członków, Zarząd (3 osoby) i Komisja Standaryzacji (3 osoby).
2. Kadencja Zarządu i Komisji Standaryzacji trwa 4 lata. Ich członkowie mogą swe funkcje pełnić nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Wybory członków Zarządu i Komisji Standaryzacji dokonywane są na Ogólnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w trakcie Warsztatów.
3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Sekcji, zgodnie ze statutem PTGC i Sekcji CHO, w tym zwłaszcza dbanie o realizację celów Sekcji oraz współpraca z Zarządem.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji CHO może zostać członek PTGC zajmujący się cytogenetyką hemato-onkologiczną lub dziedzinami pokrewnymi.
2. Członek Sekcji podlega prawom i obowiązkom członka PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji, propagowania jej działalności oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwej koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia społecznego.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju cytogenetyki hemato-onkologicznej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.

LABORATORIA CYTOGENETYCZNE ZRZESZONE W SEKCJI
1. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji obejmuje laboratoria, które zadeklarowały wolę uczestniczenia w pracach Sekcji i przestrzegania jej statutu i których kierownicy/pracownicy są członkami Sekcji.
2. Laboratoria zrzeszone w Sekcji mają obowiązek uczestniczenia w międzylaboratoryjnych testach kontroli jakości, organizowanych przez Sekcję.
3. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji jest weryfikowana corocznie przez Komisję Standaryzacji i zamieszczana na stronie internetowej PTGC.
Aktualności


Warsztaty


Laboratoria